Peter Schneider ( 1995 )

Tipo / Type / Nummer: n/d

Unidades Producidas: n/d

Ungefähre Beschreibung in Deutsch (Descripción aproximada en alemán): Haarentfernungsgerate Wandler zum Silk E'pil 4'2 V a 12 V